Obsah

Pohled na obecní úřad Polerady
Původně Poljuradi - název byl odvozen ze staročeského spojení rádi za pole - "polju - rádi". Jazykovou modifikací a obecným vývojem českého jazyka se ve 13. století název vypuštěním hlásky změnila na Polurad, resp. Polurady, a ve století následujícím na Polirad (Polirady, Polirády). Název obce byl později přizpůsoben místopisné jazykové normě a začal se používat moderní tvar Polerady.

Aktuality:

Pozvánka

Obec Polerady Vás srdečně zve na Vánoční  jarmark“.

Sobota  9. 12. 2017 od 16:00 hod. před pohostinstvím obce Polerady.

Těšit se můžete na výrobky klubu žen z Volevčic, Poleradské kremrole, svařák,

klobásky,trdelník atd.

 

v  18:00 hod.  -  Ohňostroj

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení úpravy provozu

na poz. komunikacích -více informací zde 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČEZ Distribuce: Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

více informací zde       více informací zde

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství

více informací zde

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení o odstraňování vegetace ohrožující distribuční soustavy

více informací zde

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace SFŽP ČR - pro občany obce o nabídce pro domácnosti, o které mohou požádat

u Státního fondu životnígho prostředí ČR. Sadu informačních tiskovin, např. letáčky,plakáty,

si můžete stáhnout na násleujícím odkazu:

https://www.sfzp.cz/sekce/888/tiskoviny-nejen-pro-obce/

Vedle tiskovin věnovaných dotačním programům určených pro majitele rod. domů - tedy

programu Nová zelená úsporám a Dešťovka - najdete na uvedeném odkazu i praktické

informace o zvýhodněných půjčkách a dotačních programech. Jedná se o Operační

program Životního prostředí a Národní program životní prostředí orientovaný zejména

na menší obce.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zveřejňování podle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

územních rozpočtů   více informací zde

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 2. výzva Ústeckého kraje - kotlíková dotace - 2017

veškeré informace na  http://www.kr-ustecky.cz/kotlikovedotace

Informační letáček: více informací zde

----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sdělení:

Informace k platbám poplatku za komunální odpad a poplatku za psa za rok 2017.

Platby zůstávají ve stejné výši roku 2016 tj. poplatek za komunální odpad   =     

540,- Kč /osoba/rok 2017

 

poplatek za psa je 60,-Kč za 1 psa a za každého dalšího pas 90,-Kč/rok 2017

           ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Informace k bezhotovostním platbám v roce 2017:

Bankovní spojení obce Polerady: Česká spořitelna a.s.Most - č.ú. 1041423389/0800.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V případě úhrady poplatků za psa použijte variabilní symbol 1341 doplněný o číslo popisné

např. 134115(kde 15 = číslo popisné). Do zprávy pro příjemce napsat také jméno plátce.

Poplatek za 1 psa je 60,-Kč a za každého dalšího psa 90,-Kč.

Poplatek za psa je splatný do 30.4.2017. 

                                         -------------------------------------------------------

 V případě úhrady poplatku za komunální odpad požijte variabilní symbol 1340

doplněný o číslo popisné např. 134015(kde 15 = číslo popisné).

Do zprávy pro příjemce napsat také jméno plátce.

Poplatek za kom. odpad je ve výši 540,-Kč/osobu/rok 2017.

Poplatek je splatný jednorázově do 30.4.2017; popř. ve dvou stejných splátkách do:

1 splátka - do 30.4.2017 a 2. splátka do 31.10.2017

(rozdělení platby za KO se týká částky vyšší 1.000-Kč)

                              ---------------------------------------------------------------------------

Informace k hotovostním platbám:

Platby poplatků za komunální odpad a poplatek za psa na rok 2017

je možné platit na Obecním úřadě Polerady

od 27.2.2017 každý úřední den od 8:00 do 16:30 hod.

Poplatek za komunální odpad je splatný jednorázově do 30.4.2017;

popř. ve dvou stejných splátkách do :1. splátka do 30.4.2017 a 2 splátka do 31.10.2017.

Poplatek za psa je spatný jednorázově do 30.4.2017.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strategicko-rozvojový plán obce Polerady na roky 2016 -2022

více informací zde

----------------------------------------------------------------------------------

 

 

Kotle na tuhá paliva - důležité upozornění!

http://www.mzp.cz/cz/news_161011_revize_kotlu

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

=======================================================

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Informace SVS a.s. dle ustanovení § 36, odst. 5 novely zák.č.274/2001 Sb.,

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu - ochrana odběratele.

více informací zde

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Náhled:

Zájemci o SMS rozhlas, možnost registrace níže:

 
 
 

powered by SMSsender.cz

 

Dotazník pro přípravu Strategického plánu rozvoje obce Polerady

Dotazník je možné zaslat na e-mail:starosta@oupolerady.cz

 - dotazník k vyplnění

-----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

Informace Úřadu práce  Most - Publicita podpořených pracovních míst

v rámci  VPP - více informací zde

------------------------------------------------------------------------------------------

Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy

více informací na úřední desce

-------------------------------------------------------------------------------------------

Veřejná vyhláška návrhu 1. aktualizace Zásad územního rozvoje

Ústeckého kraje a vyhodnocení vlivů 1. aktualizace Zásad územního

rozvoje Ústeckého kraje na udržitelný rozvoj území

více informací zde 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kotlíková dotace - leták ÚK více informací zde

seznam prioritních měst a obcí více informací zde

Prezentace pro obce více informací zde

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Mikulášská nadílka  2015 - více informací zde

----------------------------------------------------------------------------------------

Vážení spoluobčané,podnikatelé a partneři.

V zastoupení Místní akční skupiny Naděje o.p.s., vás prosíme

o vyplnění krátkého dotazníku,týkajícího se tvorby Strategie

komunitně vedeného místního rozvoje pro naší obec. 

Dotazník pro občany

Dotazník pro firmy a organizace

Dotazník pro neziskové organizace a zájmové spolky

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace Finančního úřadu Most - Nová povinnost pro plátce DPH rok 2016

více informací zde

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabídka Kominictví - čistění a revize komínů  více informací zde 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnem 18.8.2015 se odvolává pro celé území Ústeckého kraje doba zvýšeného 

nebezpečí vzniku požárů!

---------------------------------------------------------------------------------------------

 Úřad práce Most - Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015 - informace

více informací zde

--------------------------------------------------------------------------------------------

SPOD - Obecní úřad Polerady je v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany dětí v plném rozsahu zajišťuje obecní úřad obce s rozšířenou působností - Magistrát města Mostu. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci

"Plán pro zvládání povodňových rizik v  povodí Labe" více informací zde

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Národní plán povodí Ohře"

více informací zde

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému

ústnímu jednání více informací zde

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Veřejná vyhláška Krajský úřad Ústeckého kraje  více informací zde

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva  podle § 65 odst. 3 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům

a dalším oprávněným,kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určeni

- přihlášení se k vlastnictví  více informací zde

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SčVK - více informací zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Práce na obci v roce 2013

Pro tento rok si zastupitelstvo obce stanovilo následující projekty.

Hned na začátku roku bylo potřeba rekonstruovat kotelnu v čp. 5 - hospodě. Kotelna byla v havarijním stavu a neustálá obsluha znamenala, že ne vždy se dařilo zajistit na sále i v hospodě dostatečné teplo. Navíc stav byl takový, že mohlo dojít i k požáru.

Následujícím projektem bylo odvodnění hlavní silnice u čp. 10 na obou stranách silnice.

Dalším projektem byla rekonstrukce ČOV u bytového domu čp. 14. O tom, že to bylo potřeba  je bez diskuse. Neustálý zápach a nebezpečí, že tam někdo spadne mi často nedávalo spát.

Samostatnou kapitolou byla prořezávka stromů směrem na Líšnici. I tady hrozilo nebezpečí, zejména v deštívých měsících. Zřejmě si na takové nebezpečné počasí budeme muset zvyknout. I tohle mě budilo ze spaní.

Rekonstrukce návsi byla hezká práce, konečně jsme dělali něco nového, co obec nějak zkrášlí. Na jaře dojde k vysázení stromů a celkového zazelenění návsi. Pokud se nám povede udělat v následujícím roce prostor kolem rybníka bude to na obci znát.

Závěrečným projektem byla rekonstrukce silnice. Po tom co se opravila kanalizace a rozvody vody byla celá silnice vyasfaltovaná. Nové dvě asfaltky avšak ukazují na tristní stav silnice pod tratí.

V příštím roce se bude obec dále zvelebovat. V záměru je rekonstrukce prostoru okolo nádrže směrem k hasičárně a prostor kolem čp. 14.

Na závěr mi dovolte vážení a milí sousedé, abych Vám při příležitosti konce roku a Vánočních svátků popřál hodně pohody a spokojenosti, též hodně úspěchů a hlavně hodně zdraví a nejen o svátcích a nejen  v novém roce.

Za zastupitelstvo obce Polerady. Pavel Novák - starosta

 

Čistička odpadních vod u BD čp. 14

Jak všichni víte ČOV u BD čp. 14 byla už delší dobu v havrijním stavu. ČOV svým trvalým zápachem obtěžovala okolí a byla též nebezpečím pro občany. Stále hrozilo, že by do ní někdo spadl. Zastupitelstvo obce zažádalo Fond Ústeckého kraje o dotaci a spoužitím tohoto fondu byla ČOV rekonstruovaná. Vše proběhlo v podzimních měsících. Celkové náklady činily 240 tis. Kč, přičemž fond Ústeckého kraje akci podpořil částkou 140 tis. Kč. Zbytek  obec hradila ze svého rozpočtu. Jak vypadala ČOV a jaký je stav dnes je zřejmé z fotodokumentace:

Původní ČOV v havarijním stavu, Nová ČOV , Celkový pohled po rekonstrukci ČOV

 

Partnerství se Skupinou ČEZ

Stejně jako v minulých letech, i v tomto roce  byla obec Polerady podpořena Skupinou ČEZ. V zásadě byly podpořeny 3 projekty -  Řezbářské sympozium a Poleradské slavnosti 2013, Čtvrtletní akce pro nejmenší a Rekonstrukce návsi. Akce Čtvrtletní akce pro nejmenší je celoroční akcí, v jejímž  rámci byl založen Dětský oddíl stolního tenisu Polerady. Ostatní akce jsou jednorázové. Slavnostní předání rekonstruované návsi v Poleradech proběhl 14. září 2013 a této akce se zúčastnilo několik desítek obyvatel Polerad, což dokazuje fotodokumentace:

Článek v místních novinách, Zápas, Po zápase,

Předání návsi v Poleradech 14.10.2013:

Článek z místních novin, Práce v plném nasazení, Už je skoro hotovo, Už se schází první hosté, Na slavnostní předání se sešlo docela dost lidí

 

Partnerství s Vršanskou uhelnou a.s.

Řezbářské sympozium a Poleradské slavnosti 2013 jsou tradiční akcí pořádanou vždy první sobotu v červenci. Tradičním partnerem pro tuto akci je Vršanská uhelná a.s.. Z tohoto partnerství  je též podpořen místní fotbalový klub TJ Rozvoj Polerady. V letošním roce byli oceněni fotbaloví veteráni z šedesátých let a bylo na co vzpomínat - viz. fotodokumentace na jiném místě.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis do 1. tříd - školní rok 2014/2015 na ZŠ Bečov proběhne ve dnech 15. - 16. ledna 2014 

více informací zde

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poleradské slavnosti 2013 a řezbářské sympozium - fotodokumentace

Vyhodnocení fotbalových veteránů, Řezbáři, Veterání a současní borci, Sváťovo Dividlo a děti, Skákací hrad měl úspěch, Celkem dost lidí

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veřejná vyhláška: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Volevčice - zjišťování průběhu hranic:   více informací zde

====================================================================

Průvodní dopis - Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů   více informací zde 

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 -2020"

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP147K.

================================================================

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámení dle  § 135 Občanského zákoníku - zvěřejnění pozemků neznámého vlastníka

více informací zde: více informací zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mikulášská nadílka v Poleradech 2012

 

Společné foto, Mikuláš 1,Mikuláš 2, Mikuláš 3, Mikuláš 4, Mikuláš 5, Mikuláš 6, Mikuláš 7,

Mikuláš 8,  Mikuláš 9, Mikuláš a čerti

===============================================================

 

 

 

 

 

 

Na úřední desku

byly vloženy dokumenty k Žádosti o integrované povolení pro zařízení "Paroplynový cyklus" společnosti ČEZ a.s. provozovatel elektrárny Počerady a dokument Stanovení minimálního počtu členů OKV pro volby do zastupitelstva Ústeckého kraje v roce 2012

Poleradské slavnosti a Řezbářské sympozium 2012

Tak jako každý rok touto dobou i letos se v Poleradech uskuteční Poleradské slavnosti spojené s řezbářským sympoziem. Řezbáři začnou se svou prací v pondělí 25.6. Tématem je myslivost, která je s Polaredami spojená  od nepaměti. Poleradské Slavnosti se uskuteční jako obvykle na místním hřišti v sobotu 30.6. Program je uveden na plakátu. stejně tak jako v minulých letech jsou hlavními partnery slavností Skupina ČEZ a Vršanská uhelná a.s. Průběh slavností viz. následující foto:

Řezbáři na zoně, Pan Havlíček a jeho divočák, Pan Vejražka a soví strom, Pan Petranyi a myslivec, Účast jako každý rok, Perníkář měl úspěchZumba s paní Hlaváčikovou lákala víc než pohádka,  Přidali se i dospělí, Vernisáž na hřišti, Country skupina Tuláci z Ostrova měla úspěch a příští rok přijede znova.

Ovšem každá sranda něco stojí, po půlnoci přišla vichřice a za 10 minut bylo po pohodě a tak následující foto nepotřebují komentář:

foto 1, foto 2, foto 3,foto 4, foto 5,foto 6,foto 7,

 

 Velikonoční jarmark v Poleradech 7.4.2012

foto 1, foto 2, foto 3, foto 4, foto 5, foto 6, foto 7, foto 8

 

Dětský karneval v Poleradech

V sobotu 10.3.2012 od 14.00 se na sále místního kulturního střediska pořádal dětský karneval. Jedná se o první akci tzv. dětských kulturních večerů v letošním roce. Celkově budou na nově upraveném sále pořádány pro děti a jejich dospělý doprovod 4 akce.Hlavním partnerem pro celý projekt dětských kulturních večerů je společnost ČEZ, bez jejíž pomoci by se projekt nemohl uskutečnit.

Plakát_dětský karneval 2012,A může to začít, Karneval 1, Karneval 2, Karneval 3, Karneval 4, Karneval 5, Karneval 6,

 

V současné době finišují práce na protihlukové a protiprašné stěně v blízkosti uhelné tratě. Obec Polerady obdržela od Nadace ČEZ   dotaci ve výši 200 tis. Kč. Protihlukovou stěnu tvoří několik řad listnatých a jehličnatých dřevin v celkové délce cca 250m. Děkujeme. Sledujte na foto postup prací:

Původní stav 1, připraveno k sázení, začínáme sázetdalší řada, buky a lípy jsou už na místě, ještě opěry a zalít,

Obec Polerady děkuje společnostem ČEZ a BEST a.s. za pomoc při opravě komunikací - zde ke staženíSledujte postup prací:

Foto:

Takhle to vypadalo_22.7.2011 Začínáme Vybouráno Připraveno na obrubníky A další úsek A 3. úsek připravený k vybourání A teď ruce. Je to rovné? Práce na nájezdu u Mayerů Je to dost dobrý? Láďa, Tohle se musí vyměnit.Takhle to bude lepší.Tady ty šachty se musí také opravit.Pokládáme obrubníky v druhém úsekuA jdeme na úsek C, A další,  A skoro hotovo, A nakonec nejhorší úsek D, Další obr z úseku D, zase D, D,

A jdeme pokládat,

Sledujte ve fotografiích obnovu sochy Sv. Jana Nepomuckého v Poleradech(projekt je realizován za podpory Krajského úřadu Ústeckého kraje)

Foto: Tak takhle to vypadalo, když jsme to našli a vysekali ze křoví, Takhle to vypadalo, když jsme naložili vše co jsme našli, Jediné možné místo, kde by socha mohla stát je na návsi, tak se to musí připravit, Bude to dost důstojné?, Teď se to musí všechno hezky roztřídit., Tak co kam přijde.,Není to lehké., Myslím, že je to správně.Skládáme dál.Já bych tam ruce nestrkal.Snad to bude k něčemu patřit.

Do fotogalerie byly vloženy nové foto z Poleradských slavností 2011

Studánka

11.1.2011 Projděte si v pohodlí domova stezku okolo obnovené studánky a viaduktu. V současné době je instalováno pět informačních tabulí:

 

 

Prostředí okolo naučné stezky si můžete prohlédnout také na webové adrese:

Polerady - obnovená studánka u viaduktu

Diskuze

10.1.2011 Byla přidána diskuze zde